ÖKOISKOLA
A szüreti mulatság, mely hagyomány iskolánkban, nagyon vidám és színvonalas műsorral szórakoztatta a résztvevőket 2019-ben is: tanulóinkat, és hozzátartozóikat, tanítókat, tanárokat és a kedves régi tanítványainkat!
Az idén első helyezett lett iskolánk virágkocsija és a hozzá kapcsolódó táncos produkció a 2019-es GALIBA fesztiválon, így felvonulhattak gyönyörű lányaink a Virágkarneválon is. Gratulálunk nekik, és felkészítő tanáruknak Czégény-Kiss Anna tanárnőnek!Intézményünk öko iskolai tevékenységének bemutatásaAz iskola megkerülhetetlen feladata, kialakítani a tanulókban a környezettudatos szemléletet és életvitelt, a környezetkímélő, takarékos, a természetes és mesterséges környezet iránti felelős magatartást, a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését, az egészséges életmód igényét, az ehhez vezető technikákat, módszereket. A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén, és felelősséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért.. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Úgy gondoljuk, hogy az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére, és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és a fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok -, egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, az utas balesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására) nagymértékben szem előtt tartva környezetünk megóvását. Nyújtsunk támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola együttműködése. Fontos, hogy a szülők is ugyanazt követeljék meg, amit az iskola. Ezt segítik elő azon – már hagyományosnak tekinthető - programjaink, melyekre szeretettel várjuk a szülőket is. Az iskola nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottaik is szívügyüknek tekintik az iskola környezeti nevelési programját. Nagy gondot fordítunk a céljaink eléréséhez szükséges készségek kialakítására, fejlesztésére:


Feladatok, célok:

- egészségtudatos környezet biztosítása
- pozitív énkép fejlesztése
- a beállítódások, és a magatartás pozitív irányba történő megváltoztatása
- közösség fejlesztés
- erőszakmentes, elfogadó, segítőkész magatartásra nevelés
- mások tisztelete, megbecsülése
- környezettudatos szemlélet, életvitel kialakítása
- fenntartható fejlődésre való nevelés
- természettudományos gondolkodásmód fejlesztése
- felkészítés a veszélyhelyzetek kezelésére, elkerülésére
- Szabályos közlekedésre nevelés
- a káros függőségek elkerülésére nevelés
- egészséges életmódra való nevelés (egészséges testi-, lelki- és szociális fejlődés)
- természetes és mesterséges környezet iránti felelős magatartás kialakítása
- kreatív gondolkodásra való nevelés
- problémaérzékenység fejlesztése
- vitakészség, véleményalkotás képességének fejlesztése
- konfliktuskezelés és megoldás keresése

Tanórán és tanórán kívül megismertetjük a gyerekeket a természettel, megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait megkeressék, kutassák a köztük lévő összefüggéseket.

Az egyes tantárgyak környezeti nevelési lehetőségei alsó tagozaton:
Magyar nyelv és irodalom
• Ismerjék meg a környezetünk természeti szépségeit bemutató irodalmi alkotásokat (mesék, versek, népdalok)
• Ismerjék meg az ember alkotta környezet értékeit bemutató alkotásokat (mesék, mondák, leírások)
• Egy táj megismerésekor tudják kifejezni érzelmeiket szóban és írásban egyaránt

Matematika
• Legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére
• Tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait

Környezetismeret,
• Szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket az élő és élettelen környezetről
• Őrizzék meg a természeti és az ember alkotta táj szépségeit
• Törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására
• Sajátítsák el az egészséget megőrző életvitelt
• Ismerkedjenek meg a helyes táplálkozási szokásokkal, a szükségtelen túlcsomagolással,
a szemét helyes kezelésével, az anyag és energiatakarékossággal
• Ismerkedjenek meg a környezet megóvását szolgáló tevékenységekkel
• Tanulják meg otthonossá, széppé tenni környezetüket

Testnevelés
•Értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozások keretében, hogy a környezetszennyezés az egészségre veszélyes
• Ismerjenek meg régi magyar mozgást igénylő népi játékokat

Ének
• Fedezzék fel a természet szépségét a népdalokban
• Vegyék észre a zene közösségteremtő szerepét

Rajz
• Fedezzék fel a természet szépségét, ismerjék meg kifejezési formái
• Ismerjenek népművészeti alkotásokat, ismerjék a természetes anyagok használatát
•Legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelés témaköreinek megfelelően

Technika
• Tudjanak példákat említeni a népi építészet köréből
• Ismerjék a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő anyagfelhasználást
• Ismerjék az újrahasznosítás lehetőségeit

Idegen nyelv
• Jól megválasztott szövegek segítségével nyerjenek betekintést más népek környezetvédő munkájába

Az egyes tantárgyak környezeti nevelési lehetőségei felső tagozaton:

Rajz
• Esztétikus emberi környezet megteremtésének lehetőségei

Technika
• Lakáskultúra
• Hulladékkezelés
• Megújuló energiák
• Anyagok újrahasznosítása

Természetismeret
•A természet megismerése, szeretete, védelme
• Az ember, mint természeti lény felelőssége
• Nemzeti parkok, Természetvédelmi területek

Történelem
• Az ember környezetformáló tevékenysége
• Az energiafelhasználás története az ókortól napjainkig
• Az energiaforrásokért folyó harc

Biológia
• Globális problémák, helyi lehetőségek
• Ökológiai rendszerek

Fizika • Az energia fogalmának elemi értelmezése Kémia
• Energiaváltozások
• Globális jelenségek kémiai alapjai
Környezetünk kémiája

Földrajz
• A Föld energiamérlege
• A levegőszennyezés
• A globális felmelegedés
• A geotermikus energia

Megvalósult tanórán kívüli programjaink, csak felsorolás szinten:

A jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények:

° Hulladékgyűjtés
° Hulladékból termék kiállítás és verseny
° Természetismeret verseny szervezése a város öko iskoláinak részvételével a „Benedek Napok” versenysorozat keretében
° Erdei iskola
° Együttműködés a környező óvodákkal: bemutató foglalkozások, levelezős és rajzversenyek, iskolába hívogató közös programok pl. mikulás ünnepség
° Messzelátó környezet ismereti megyei levelezős vetélkedő alsó tagozatosoknak
° Nyári táborok
° Tanulmányi kirándulások
° A Határtalanul pályázat segítségével már négy alkalommal a hetedik évfolyamunk ismerkedett a határon túli magyarság életével, természeti csodáival
° Kézműves foglalkozások
° Pályázatok készítése
° Látogatások szervezése: múzeumok, állatkert, botanikus kert, Derecskei almáskert, Agora, Bánki erdő
° Üzemlátogatáson volt minden osztály valamely működő cégnél, azért, hogy lássa a munka világát, pályaválasztásnál reálisabban döntsön.
° Esztétikus iskolai környezet kialakítása ( teljes felújításon esett át a 43 éves épület, igazán modern, korszerű,
energiatakarékos megoldások születtek: napelemek, homlokzatok szigetelése, ablak, ajtó cserék)
° Együttműködés civil szervezetekkel
° NETFIT: minden évben mérjük a tanulóink edzettségi állapotát
° A városi tehetséggondozó programban minden alkalommal részt veszünk, tehetségeink megmérettetik magukat egy általuk választott
és kutatott témában, előadva PPT formában, és papír alapon is benyújtva
° Faliújságok készítése az aktuális események, témanapok, témahetek jegyében
° IKT tábla segítségével természetfilmek vetítése, elemzése
° A közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése
° Témahetek (ebben a tanévben 10 témahét kerül megrendezésre!)
° Szakkörökön foglalkozunk a egészséges táplálkozással (kukta szakkör), a természetvédelemmel (természet szakkör),
fotó szakkör a természeti és építészeti környezet szépségeit és visszásságait örökíti meg.
° csatlakoztunk az országos TE szedd mozgalomhoz
° Rotary futóversenyen rendszeresen veszünk részt
° A kihívás napján ott vagyunk évről-évre a a városi demonstráción
° A Galiba gyermekfesztiválon, mely a Virágkarneválhoz kapcsolódó program, minden évben felvonultunk, és érmet nyertünk.
° A virág kocsijaink saját készítésűek, és hulladékból készültek: tanárok, diákok, technikai dolgozók és szülők kreatív együttműködésével.

Letölthető Dokumantunok:

ÖKOISKOLA munkaterve 2018-2019

Ökoiskola beszámoló 2017-2018

Ökoiskola alsós-felsős beszámoló 2016-2017